ПРАТ "Завод молочної кислоти"

Код за ЄДРПОУ: 00382119
Телефон: (044)581 61 32
e-mail: zmk@emitent.net.ua
Юридична адреса: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 53
 
Дата розміщення: 18.05.2018

Особлива інформація на 17.05.2018

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Левицький Олександр Петрович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

17.05.2018

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПрАТ "ЗАВОД МОЛОЧНОЇ КИСЛОТИ"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 53
4. Код за ЄДРПОУ 00382119
5. Міжміський код та телефон, факс (044) 417 37 46, (044) 417 37 46
6. Електронна поштова адреса zmk@emitent.net.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

18.05.2018

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№94 (2847), Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

18.05.2018

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://zmk.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

18.05.2018

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}